Oniki kabile-2

“Matot” peraşasında görülebileceği gibi, Reuven, Gad kabileleri ve Menafle kabilesinin yarısı büyük hayvan sürülerine sahip olduklarından, Yarden nehrinin do€usundaki Gilad otlaklarında yerleşmek için Mofle Rabenu’dan izin istediler.

ilk baflta Moşe bu isteği kabul etmedi. Çünkü Kenaan’ın fethine bu kabilelerin katılmamaları durumunda diğer kabilelerin güçten düşeceklerini düşündü. Ancak bu kabilelerin mensupları, ailelerini ve sürülerini Gilad’da bırakıp fetihe katıldılar. Kenaan Topraklar, kabilelerin büyüklüğü ile orantılı olarak  paylaşılır. Koen Gadol Elazar ve Yeoflua Bin Nun ile birlikte (Reuven ve Gad kabileleri hariç)  her kabileden birer kişi toprağın dağıtılması için görevlendirildi. Leviler bu toprak paylaşımının dışında tutuldular, ancak bunun yerine onlara Yarden Nehri’nin her iki kesiminde kırksekiz kent verildi. Yarden Nehri’nin her iki tarafında üçer tane olmak üzere bu kentlerden altısı “Are Miklat” (sığınma kentleri) olarak saptandı.

Kabileler Kanaan’a girince kendilerine isabet eden toprakları işgal ettiler; kabilelere tahsis edilen arazilerin ayrıntıları Yoşua (13-21) Kitabı’nda yer almaktadır; böylece merkezi bir lideri olmayan bir tür gevşek konfederasyon meydana geldi. Bunları birbirine başlayan, tek Tanrı’ya karşı duyulan inançtı. Ancak Şaul’un kral ilan edilmesiyle, tüm kabilelerin bir araya gelmesi için ilk adım atılmış oldu. Bu gelişme David’in krallığı döneminde sürdü. Kral Şelomo, kabileleri klan şekillerinden soyutlamak istercesine krallığını 12 bölgeye ayırmış ve bu bölgelerin sınırları genellikle kabile topraklarının sınırlarıyla aynıydı.

Daha sonra kabileler iki krallığa bölündü. Güneydeki Yeuda Krallığı sadece Yeuda ve Binyamin kabilelerini içerirken; kuzeydeki israel, diğer on kabileyi ihtiva ediyordu. Leviler, herhangi bir taksimata dâhil olmayıp; Levililer ve Levi kabilesinden olan ve Aaron’a dek uzanan Koanim, her iki krallıkta da mevcuttur. iki krallığın birbirleriyle ittifak halinde olduğu dönemler olduğu gibi, birbirleriyle savaştığı zamanlar da olmuştur.

devam edecek...

Kaynakça: “Yahudilik  Ansiklopedisi”, Cilt I, II, III  Yusuf Besalel


Yusuf BESALEL