gozlemkitap
RSS
Yayın Haftaları X
Bir siyasal coğrafyanın dilsel tarihçesi: Keyfî adlandırmaların sanal kapsam ve somut bağlamları...

Birleşmiş Milletler Teşkilâtının onayıyla, (Filistinli) İsrail Ulus Devleti 14/05/1948’de millî bayrağını tarihî başkenti Kudüs’te yeniden dalgalandırdı. Ürdün nehrinin doğu şeriasında, 25/05/1946’da İngiliz’lerin doğurup (Filistinli) Arap’ların doldurduğu (Haşemî) Doğu Ürdün Kırallığı, İsrail özgürlüğünü ilân eder etmez, Arap Birliği’nin İsrail’in millî sınırlarının içinde yaşayan Filistin Yahudîleri’ne karşı açtığı topyekûn harbe katıldı. Harp sonunda, Doğu Ürdün(Kırallığı), nehrin batısında bulunduklarından bunların ‘Batı Ürdün’ adlandırılmalarında çifte kavrulmuş dilsel çıkar görülen Cudea ve Samarya İbranî topraklarını işgal ve -- 1949 mütarekesiyle -- ilhak etti (1). Ürdün (nehrinin) ‘Doğu’suyla ‘Batı’sının Aralık 1948’de birleştirilmesi 1/12/1948’de, Yeriho’da, İkinci Filistin-Arap Konferansına katılanların [“Arap Filistin”le “Haşemî Doğu Ürdün Krallığı”nın bundan böyle “yekpâre bir ülke” sayılacağı] keyfî kararıyla “meşrûlaştırıldı”: Doğu Ürdün Kralı Abdullah kendine “Filistin Kralı” ünvanını yakıştırdı. Doğu Ürdün hükümeti’nin 7/12/1948’de onayıylaDoğu Ürdün Parlamento’su 13/12/1948’de “Ürdün” (Haşemî...) Kırallığı’nı yeni tüzel kişilik ilân etti. Nisan 1950’de ‘batı’ ve ‘doğu’ Ürdün’den (“şeria”lardan değil, yeni kırallıktan) gönderilen yirmişer mümessilden kurulu “Ürdün” Millet Meclisi “Birleşme”yi imzaladı. ‘Ürdün Birliği Kanunu’ -- gene de, ne olur ne olmaz -- ilavî özel bir maddeyle “Arapların Filistindeki haklarının kendilerine halel getirmeden devamını...” (daha açık lisanla: İsrail’in eninde sonunda yok edilmesini...) öngördü.

Arap Birliği ordularının 1948’den beri tekrar tekrar girişip tekrar tekrar mağlup düştükleri birkaç harbin 1967’dekinin de kaybından sonra, 1969 yılında, ArapBirliği’nin emellerine küresel çapta yandaşlık sağlamak gayesiyle İslamKonferans Örgütü kuruldu. İKÖ’nün 1969’dan bugüne Arap Birliği adına yaratılmasına çalışadurduğu ikinci Filistin Arap devletinin tahayyül edilen tüzel kişiliğinin, Arap ordularının 1948’den beri mükerrer tecavüzleri ve yenilmeleriyle yerini bulmuş İsrail hudut çizgisinin 2011 yılında “1967 evveline” geriye çekilmesi istenilen yerlere uzanmasında ısrar edilmektedir. İKÖ’nün itici uslupla bu yönde oylarını sağlayabildiği (bölgeye her açıdan tamamen yabancı) hükümetlerin sayısı, ABD-karşıtı birkaç rejimin de son zamanlarda katılmasıyla, dünyanın “tanınmış (2)” devletlerinin yarısını ‘aşıyor aşıyor aştı’ durumdadır. Sanki kendi tecavüzleri neticesinde mağlubiyete uğramamış, kan döktürmemiş, toprak kaybetmemişmiş gibi, hâlâ tarihi sil baştan yazmak heveslerini hakikate çevirmekte ısrar edenlerle bencil ideolojik-jeopolitik çıkarları yararına bu bölgeye ‘küresel emelleriyle bağdaşır bir dünya düzeni’ yükletmek isteyenlerin el ele kurdukları siyasî “cephe” bugün artık kritik kütleye ulaşmıştır. Bu somut art niyetli sanal saldırıda Arap Birliği’ni teşkil eden 21 devletin “kurucu aza” olduğu İslam Konferans Örgütü’ne (bazılarında Müslüman tebaa çoğunluk teşkil etmese de) üye diğer ‘36’ devlet ve bunların (ne Müslüman ne de Arap olan) eylemci destekleyicileri, Mısır’la Ürdün’ün 1967/1973 harplerinde İsrail’e teslim edip ancak barış marifetiyle geri alabilmiş oldukları topraklardan da öte arazideşimdi ikinci bir Filistin Arap Devleti’nin, “ama 1967 evveli sınırlarla”, kurulmasını istemektedirler. Bu hükümetler nasıl olur da Yakın Şark’ta on yıllardır süregelmiş sayısız diğer hudut meselelerinin (3) ‘ayni aceleyle halledilmelerini’ (ayni eylemci galeyanla)  istemezler?

Sözü edilen ‘1967 çizgisi’nin mâsumdan/habersizden gizlenen mânâsı şudur: Topyekün tecavüz harpleri, kaybedildiklerinde, yenilmiş mütecavizin işine gelmeyen sonuçlar inkâr edilmelidir. 1967, 1973 müttefik Arab taarruzlarından muzaffer çıkan İsrail’e Mısır’ın teslim ettiği Gaza Şerid’i şimdi Mısır’ınmış değil; Ürdün’ün 1948’de ilhak edip 1967 harbinde İsrail devletine kayıtsız şartsızkaybetmeğe kendini mecbur bıraktığı [‘Filistin Kralı’ Abdullah’ın kendi gayrimenkulü ilân ettiği] Cudea-Samarya İbranî toprakları 1967’den beri “Ürdün” sınırları dışında imişlermiş addedilmeli; ve ‘Batı Şeria’ adlandırılmış yerin şurasında burasında birikegelmiş Filistin Araplarının müstakbel devletgayrimenkulü telâkki edilmeliymiş. Meşrû İsrail devletine sayısız tecavüzlerinden mağlup çıkanların “bu yerleri kaybetmedik ki... zaten bizim değillerdi...” bahanesiyle ezelî amaçlarını, şimdi altıncı (4) defa -- ama son çare, yedinci (5) elden -- sağlamaya çalıştıklarını sezmek için, bilge veya deha değil, sadece dürüst olmak gerekiyor...

-----------

(1) Bilginize: İsrail’in kuruluşundan önce Filistin Yahudileri’nin bölgede tapu sahibi olmuş oldukları toprakların savaş sonrasında yaratılmış Ürdün Kırallığı’nın keyfî tarzda genişletilmiş sınırları içinde kalanları, gayri kabil-i rücû kat’iyetle, ‘Araplaştırılıp’ kamulaştırılmıştı. (Bak: http://www.salom.com.tr/news/detail/19721-Arap-Yahudilerinin-kamulasan-mulkleri.aspx)

(2) Birleşmiş Milletler kurumu dünyada mevcut 257 ‘devlet’in ancak (BM kurucularınca “tanınmış”) 193’ünden müteşekkildir.

(3) Sahiden merak ediyorsanız, bu girift konunun tarafsızca yazılmış teferruatlı tarihini [Türkçe metni, her ne sebeple olsun, makaslanmış http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Crd%C3%BCn sitesinde değil] İngilizce metni (henüz) silintisiz bırakılmış http://en.wikipedia.org/wiki/Jordan adresinde; yörenin sayısız diğer “hudut meseleleri”nin yerel/bölgesel/küresel nedenlerini, bağlamlarını ve en son durumlarınıysa https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ sitesinde okuyabilirsiniz.

(4) 1948, 1956, 1967, 1973 ve 1982’de, silâhlı taarruzla; 2011’deyse, siyasî “cephe” kuraraktan...

(5) Doğu Ürdün, Ürdün, Arap Birliği, İslam Konferans Örgütü ve (eski  “Bağlantısızlar”/“Uydular” desteğiyle “Eylül’de”) Birleşmiş Milletler...

Facebook'ta Paylaş
Yazar Jose V. ÇİPRUT PSST! jvc@salom.com.tr
Yazdır Yazdır
Yazdırma Önizleme X Yazdir
Yazdırma işlemini başlatmak için YAZDIR 'a tıklayın.
Arkadaşına Gönder Arkadaşına Gönder
Arkadaşlarıma Gönder X
Abone Formu X
Şalom Gazetesi’nin adresinize gelmesi için bir yıllık şehir içi abonelik ücreti 140 TL.dir.
İletişim Formu X
Şalom Satış Noktaları X
Remzi Kitabevi - Etiler Akmerkez
Remzi Kitabevi - Suadiye
Remzi Kitabevi - Osmanbey
Remzi Kitabevi - Erenköy Carrefour
Remzi Kitabevi - Akadlar Mayadrom
Remzi Kitabevi - Mecidiyeköy Profilo
Remzi Kitabevi - Ankara Armada
Remzi Kitabevi - İzmir
Remzi Kitabevi - Antalya
Şalom Gazetesi - Künye X
künye
Abone Bize Ulaşın Reklam Şalom Satış Noktaları Künye Tüm Hakları Saklıdır. Şalom Gazetesi 2008